Have an account? Log in or
DSC_6565

Konkurs fotograficzny – Dzień Matki!

Ogłaszamy konkurs fotograficzny z okazji Dnia Dziecka! W skrócie – oczekujemy na zdjęcia Matek z dzieckiem lub dziećmi, wybierzemy najlepsze i nagrodzimy je voucherem na 8 godzin opieki nad dzieckiem!

Aktualności znajdziecie na naszej stronie FB, a regulamin konkursu poniżej.

Zapraszamy do uczestnictwa :)

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

‚Dzień Mamy z Nianiatrójmiasto.pl’

Tematem fotografii powinny być Mamy wraz ze swoim dzieckiem lub swoimi dziećmi.

1.    Organizatorem konkursu jest Niania Trójmiasto, marka należąca do MvM Marianna Mehring-Steinborn, NIP 5882108681.

2.       Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3.       Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

4.       Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną, w formacie JPG lub PNG nie przekraczającym 30MB na adres marianna@nianiatrojmiasto.pl  w formie załączników do listu elektronicznego.

5.   W treści maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, nazwę miejsce dokonania zdjęcia lub krótki komentarz.

6.   Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora, którzy przejmuje prawa majątkowe do nadesłanych prac.

7.  Zdjęcia należy nadsyłać do 25.05.2014r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.05.2014r. o godzinie 12.00.

8.        Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

9.         Laureat zostanie powiadomiony o werdykcie jury.

10.   Nagrodzona praca będzie opublikowana na stronie organizatora: www.nianiatrojmiasto.pl, oraz facebook fanpage organizatora. Osoba nagrodzona zostanie poproszona o podpisanie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodę na przetwarzanie danych  osobowych.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć w następujących polach eksploatacji: używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy MvM Marianna Mehring-Steinborn.

12.  Organizator przewiduje 1 nagrodę główną – voucher na 8 godzin opieki nad dzieckiem przeprowadzonej przez profesjonalną nianię wyselekcjonowaną przez nianiatrojmiasto.pl. Voucher może być zrealizowany w dwóch transzach czterogodzinnych. Voucher może być zrealizowany do 26.08.2014.

13.   Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

14.  Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.

15.   Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

16.   Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

 

Comments are closed.